Druga tura konferencji uzgodnieniowej

02.07.2024


W czwartek 27 czerwca 2024 r. odbyła się druga tura konferencji uzgodnieniowej dotyczącej zmian legislacyjnych dotyczących zapewnienia operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

FinTech Poland reprezentowała Zuzanna Krauzowicz, odpowiadająca w Fundacji za prowadzenie prac grupy roboczej ds. DORA, która podkreśliła m.in. potrzebę ujednolicenia i uproszczenia regulacji dot. zarządzania ryzykiem ICT na poziomie krajowym oraz potrzebę możliwości zajęcia stanowiska przez zewnętrznego dostawcę usług ICT przed wydaniem przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 42 ust. 6 DORA

Podczas spotkania omówiono wiele kwestii z obszaru outsourcingu, w tym w odniesieniu do działalności niebankowych dostawców usług płatniczych. Dyskutowano także o wyłączeniach podmiotowych z zakresu stosowania DORA, uwzględnianiu dochodzeń, o których mowa w DORA oraz kwestii przesłuchań, a wyjaśnień ustnych.

W wyniku ustaleń dokonanych podczas konferencji Fundacja uznała za konieczne przeprowadzenie dodatkowych konsultacji w Ekosystemie FinTech Poland.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.