Future Finance Poland: W ciągu kilku lat Polska może awansować do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie

08.02.2023
Future Finance Poland


Przedstawiciele instytucji zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, wzięli udział w prezentacji projektu strategii inicjatywy Future Finance Poland, mającej na celu budowę i rozwój centrum finansowego nowej generacji w Polsce. Organizatorami spotkania była Fundacja FinTech Poland oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Według inicjatorów projektu Future Finance Poland Polska może awansować do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie w ciągu najbliższych 4-5 lat, pod warunkiem wdrożenia konkretnych działań zawartych w projekcie strategii.  Opiera się ona na trzech filarach. Pierwszy to powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za dialog sektora prywatnego i publicznego oraz  koordynację działań zarówno tych na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, nakierowanych na rozwój centrum.  Drugi filar to wybór zestawu specjalizacji polskiego centrum na podstawie silnych stron Polski oraz analizy rozwiązań i technologii o największym potencjale rozwoju. Wśród nich są takie specjalizacje jak sztuczna inteligencja, cyfrowe aktywa, cyberbezpieczeństwo czy rozwiązania z obszaru zrównoważonych finansów. Ostatnim elementem jest budowa rozpoznawalnej globalnie marki polskiego centrum finansowego, wspierającej zagraniczne inwestycje jak i ekspansję polskich podmiotów z sektora finansowego na nowe rynki.

Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego który wskazał, że Urząd KNF jest żywo zainteresowany udziałem w projekcie Future Finance Poland z uwagi na szeroki mandat nadzoru, w ramach którego mieści się także dbałość o rozwój polskiego rynku finansowego.

„Nasz mandat prorozwojowy traktujemy bardzo poważnie, ten projekt w ten nasz mandat się bardzo dobrze wpisuje, traktujemy to też jako element naszej odpowiedzialności. Przy czym pomiędzy rozwojem, innowacyjnością i bezpieczeństwem może występować pewna antynomia, ponieważ nie da się niestety osiągać celów w postaci innowacyjności i rozwoju bez podejmowania pewnego ryzyka. Jeśli chcemy otwierać się na rozwiązania takie, jak np. piaskownica regulacyjna, musimy sobie też uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi na podjęcie dyskusji na temat naszej akceptacji dla ryzyka? Nie da się przełamywać pewnych utartych schematów, tworzyć innowacji, nowych technologii, rozwoju, utrzymując przy tym poziom bezpieczeństwa, jak dla bankowej lokaty. Z tym zawsze wiąże się pewien podwyższony poziom ryzyka i trzeba sobie to po imieniu nazwać i odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie zbudować kulturę akceptacji tego ryzyka. Społeczeństwa, które okazały się bardziej innowacyjne, to były te, w których poziom akceptacji dla ryzyka był większy” – powiedział Jastrzębski.

Dodał, że szans dla Polski jako przyszłego centrum finansowego należy upatrywać w tym, co nam dobrze wychodzi i co jest naszą naturalną predyspozycją. Wskazał na centra operacyjne oraz coraz bardziej zaawansowane usługi wsparcia związane np. z cyberbezpieczeństwem czy kwestiami AML. Ewoluują one w kierunku usług o bardzo wyspecjalizowanym charakterze, jak zaawansowana analityka, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja.

Jeśli pójdziemy w tym kierunku, to jesteśmy w stanie zbudować centrum kompetencyjne, które nie będzie oparte już tylko i wyłącznie o powtarzalne, proste czynności i niższy koszt siły roboczej. To już może być nowa jakość oparta o unikalne kompetencje. Ten obszar warto eksploatować. Pewną szansą są też kwestie transformacji energetycznej i zmiana profilu energetycznego naszej gospodarki, co jest też okazją do rozwoju naszego rynku finansowego. Mamy w tym zakresie kompetencje intelektualne. Toczy się także dyskusja w obszarze clearingu i potencjalnego transferu pewnego wolumenu operacji rozliczeniowych do CCP z obszaru UE. To być może też jest temat, któremu we współpracy m.in. z KDPW powinniśmy się razem przyjrzeć. Jeśli na poziomie europejskim zaznaczają się takie ruchy, być może jest to moment, aby wyjść z odpowiednio atrakcyjną ofertą” – powiedział Przewodniczący KNF.

Projekt Future Finance Poland ma na celu wytworzenie mechanizmów koordynacji i współpracy, a także wypracowanie efektywnych narzędzi wspierających rozwój polskiego centrum finansowego na płaszczyźnie regulacyjnej, technologicznej, biznesowej i marketingowej. Inicjatywa obejmuje promocję polskiego centrum finansowego za granicą, a także wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego.

Podczas spotkania przedstawiliśmy strategię, która była efektem wielu miesięcy analiz, badań i konsultacji z ekspertami oraz uczestnikami rynku. To spójna wizja wspierana przez konkretne cele. Jednak warunkiem sukcesu będzie efektywne włączenie się w fazę realizacyjną instytucji rynku finansowego oraz sektora publicznego, w szczególności organu nadzoru finansowego, którego ustawowym celem są także działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność sektora finansowego. Tym bardziej doceniamy zaangażowanie UKNF w inicjatywę Future Finance Polandmówi Paweł Widawski, CEO Fundacji FinTech Poland.

Ostatnie lata to okres bezprecedensowej dynamiki zmian w świecie finansowym. Według prognoz, w 2030 r. globalne przychody firm z tego sektora mają przekroczyć 200 mld USD. Postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, glokalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy przekształcają dotychczasowe centra finansowe i umożliwiają tworzenie nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. Dla ośrodków, które dotąd leżały na obrzeżach globalnej mapy finansowej, stwarza to szansę na szybki rozwój i przejęcie pałeczki lidera w swoim regionie, a nawet na świecie. Polska już dzisiaj – mierząc skalą dostępnej puli talentów, rozwoju gospodarczego czy infrastruktury – ma potencjał do odgrywania roli wiodącego centrum finansowego w regionie. Dotychczas jednak brakowało precyzyjnej wizji oraz strategii.

Polska buduje swoje centrum finansowe już od ponad 30 lat i posiada wiele mocnych stron. To nowoczesny sektor bankowy, dynamicznie rozwijający się fintech czy rozwinięta infrastruktura rynku finansowego. Dobrze wykształcone talenty już dzisiaj przyciągają do Polski coraz więcej międzynarodowych instytucji finansowych lokujących nad Wisłą swoje centra usług biznesowych.  Chcielibyśmy jednak wejść do wyższej ligi i grać z najlepszymi dlatego uruchomiliśmy inicjatywę Future Finance Poland – zaznacza podsumowując Paweł Widawski z FinTech Poland.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.