MoU między FinTech Poland, Fintech Hub LT i Women Go Tech

06.03.2024


FinTech Poland, Fintech Hub LT i Women Go Tech podpisały Memorandum of Understanding (MoU), którego głównym celem są dzielenie się wiedzą, doświadczeniem w obszarze usprawniania procesów rozwoju i transferu talentów w sektorze technologicznym. Porozumienie to ma pogłębić współpracę między organizacjami wspierającymi innowacje, w odpowiedzi na obecną sytuację geopolityczną i w dążeniu do budowania siły całego regionu.

Podpisaniu 6 marca, w Ambasadzie Litwy w Polsce, porozumienia towarzyszyła konferencja poświęcona różnorodności i roli kobiet w branży technologicznej, w szczególności w fintech. Wydarzenie, zatytułowane “Women Go Tech: Insights on Bridging the Gender Gap in the ICT Sector”, zgromadziło czołowych ekspertów i profesjonalistów z branży.

Jarune Preiksaite, CEO Women Go Tech podzieliła się spostrzeżeniami na temat osiągnięć organizacji w zakresie budowy kompetencji technologicznych u kobiet. Podczas swojej prezentacji Preiksaite podkreśliła sukcesy, takie jak przekwalifikowanie ponad 700 kobiet do kariery w sektorze technologicznym i zjednoczenie ponad 450 mentorów, wspierających kobiety w ich drodze do sukcesu. Women Go Tech, we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi firmami, kontynuuje wysiłki na rzecz zmian społecznych mających na celu zwiększenie udziału kobiet w sektorze technologicznym.

Obecnym celem Women Go Tech jest wsparcie 25 000 kobiet w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Podczas konferencji poruszono również kluczowe kwestie związane z równością płci i różnorodnością w sektorze ICT, w tym wskazując na rolę firm we wspieraniu różnorodności i decyzji biznesowych promujących zwiększony udział kobiet w branży.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju w mBanku. Paneliści, w tym przedstawiciele Wix.com Vilnius, IT Card, FinTech Poland, Fintech Hub LT i Vinted, dyskutowali o sposobach wspierania różnorodności talentów i korzyściach płynących z równości płci w sektorze ICT.

Podpisanie protokołu ustaleń stanowi ważny krok w kierunku dalszego niwelowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz tworzenia bardziej zrównoważonego i dynamicznego sektora technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.