Założona w 2016 roku Fundacja FinTech Poland jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w cyfrowych finansach.

  Nasza misja

  Naszą misją jest przyspieszenie rozwoju sektora cyfrowych finansów i budowa centrum finansowego nowej generacji w Polsce.

  Zapewniamy forum dialogu dla uczestników rynku, regulatorów i decydentów w celu budowania korzystnego otoczenia regulacyjnego dla sektora cyfrowych finansów.

  Analizujemy nowe zjawiska w obszarze cyfrowych finansów, zidentyfikujemy wyzwania i nowe możliwości dla całego sektora finansowego i państwa.

  Budujemy dynamiczny ekosystem fintech otwarty dla wszystkich interesariuszy, poczynając od startupów i globalnych instytucji finansowych po inwestorów, firmy świadczące usługi profesjonalne i instytucje publiczne.

  Aktywnie promujemy sektor cyfrowych finansów, w tym polskie fintechy za granicą, aby wzmocnić znaczenie Polski jako centrum finansowego.

  Co robimy

  NETWORKING + WSPÓŁPRACA

  Zapewniamy możliwości nawiązywania kontaktów, pomagamy łączyć uczestników rynku z liderami branży i interesariuszami publicznymi w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

  RAPORTY + ANALIZY

  Publikujemy raporty i analizy trendów rynkowych, które mogą być szansą lub zagrożeniem dla poszczególnych segmentów rynku lub całego ekosystemu.

  ANALIZY REGULACJI

  Nasi eksperci dokonują analizy aktualnych i projektowanych regulacji, które mogą mieć wpływ na sektor cyfrowych finansów oraz działalność członków i partnerów ekosystemu FinTech Poland.

  DIALOG Z PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO

  Współpracujemy z kluczowymi podmiotami sektora publicznego, w tym regulatorami i nadzorcami, aby stworzyć platformę dialogu z uczestnikami rynku w celu poprawy warunków rozwoju sektora cyfrowych finansów w Polsce.

  TESTOWANIE + R&D

  Pomagamy tworzyć inicjatywy, które przyspieszają rozwój cyfrowych rozwiązań na rynku finansowym i ułatwiają testowanie technologii.

  EDUKACJA

  Organizujemy szkolenia, seminaria i warsztaty związane z szeroko rozumianymi finansami cyfrowymi. Edukujemy uczestników rynku, regulatorów i cały ekosystem.

  PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA

  Promujemy polskie cyfrowe finanse za granicą. Jesteśmy punktem kontaktowym dla zagranicznych inwestorów planujących działania i rozwój w Polsce

  Usługi i rozwiązania

  Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w oparciu o naszą wiedzę prawniczą, ekonomiczną, techniczną i komunikacyjną.

  WSPARCIE PRAWNE

  Nasze podejście wykorzystuje unikalne połączenie doświadczenia rynkowego i regulacyjnego w celu rozwiązywania problemów prawnych i biznesowych. Nasze mocne strony leżą w budowanych przez nas relacjach i spostrzeżeniach, które zdobyliśmy dzięki współpracy z przemysłem i organami regulacyjnymi nad nowymi inicjatywami.

  REGULACJE

  Pomagamy identyfikować sposoby na większą pewność regulacyjną i rozwiązywać problemy regulacyjne. Pomagamy również firmom zagranicznym, które chcą rozszerzyć swoją obecność w Polsce i UE, w zrozumieniu lokalnych ram prawnych, ustalaniu priorytetów i formułowaniu praktycznej strategii.

  PRODUKTY

  Pomagamy kształtować wizję produktu w kontekście możliwości regulacyjnych.

  SANDBOXES + INNOVATION TESTING

  Wspieramy rozwój piaskownic regulacyjnych i wirtualnych. Niezależnie od tego, czy jesteś bankiem, fintechem, bigtechem czy dostawcą technologii, możemy Ci w tym pomóc.

  KOMUNIKACJA

  Pomagamy zaprojektować i wdrożyć strategię komunikacji dotyczącą programu innowacji lub akceleracji.

  People

  Prezes FinTech Poland. Wcześniej wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rada ds. Płatności, członek Komitetu Systemów Płatniczych Europejskiej Federacji Bankowej, członek Payment Systems Market Expert Group przy Komisji Europejskiej i niezależny członek rad nadzorczych wiodących instytucji płatniczych w Polsce (First Data Polska SA, PayU SA), Dyrektor Founder Institute w Warszawie.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Leadership Academy of Poland. Paweł jest również adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych na WPIA UW. Uzyskał dyplom z wprowadzenia do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge

  Wiceprezes Fundacji FinTech Poland. Wcześniej Doradca Zarządu Związku Banków Polskich. Od wielu lat uczestniczy jako ekspert w pracach legislacyjnych dotyczących najważniejszych regulacji dotyczących sektora bankowego i rynku usług płatniczych. Był także koordynatorem prac Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich. Ekspert w zakresie prawa bankowego, usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej, identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, outsourcingu, cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom z wprowadzenia do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge.

  Prawniczka z 10 letnim doświadczeniem, specjalizująca się w regulacjach sektora finansowego oraz project manager projektów na styku technologii i regulacji. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy nad projektami mającymi na celu ułatwienie i przyspieszenie procesów w instytucjach finansowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, usług płatniczych oraz instrumentów finansowych. Zainteresowania zawodowe Zuzanny obejmują także aspekty cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji, w szczególności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. W 2024 r. obroniła pracę podyplomową “Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem systemów AML”. W Fundacji odpowiada za koordynację merytoryczną grup roboczych ds. AI, ds. DORA oraz ds. ESG oraz przygotowywanie regulacyjnych stanowisk w imieniu Fundacji, a także za prowadzenie złożonych projektów, wymagających współpracy prawników oraz przedstawicieli biznesu, często w wielu streamach roboczych. Członkini Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy Ministerstwie Cyfryzacji.

  Menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalistka w dziedzinie zarządzania i komunikacji. Przed dołączeniem do FinTech Poland Dyrektorka Generalna Campiri Polska, gdzie uruchomiła jedną z największych regionalnych platform online dla rezerwacji kamperów w Polsce i na Słowacji. W Cenatorium-Inplus Group, jako Dyrektorka Operacyjna, była odpowiedzialna za projekty międzynarodowe, współpracę z partnerami oraz obszary administracji i zasobów ludzkich. W trakcie swojej kariery kierowała również Departamentem Partnerstw i Komunikacji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Była doradcą zarządu w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Promocji. Absolwentka programu mentoringowego Vital Voices. Wolontariuszka i działaczka społeczna.

  Adwokat, starsza prawniczka w departamencie prawnym Fintech Poland. Specjalizuje się w prawie bankowości i finansów, regulacjach dotyczących usług płatniczych oraz zagadnieniach regulacyjnych związanych z cyfrowymi aktywami i otwartymi finansami. Przed rozpoczęciem współpracy z FinTech Poland, pracowała w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, doradzając przy licznych krajowych oraz transgranicznych transakcjach finansowania oraz publicznych i prywatnych emisjach obligacji. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2017 roku. Ponadto ukończyła kurs prawa amerykańskiego współorganizowany przez Columbia Law School i Uniwersytet w Lejdzie.

  Od prawie dekady specjalistka w dziedzinie komunikacji i PR. Przez lata związana z sektorem MŚP. Zajmowała się komunikacją w Związku Rzemiosła Polskiego i Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, a w szczególności promocją projektów unijnych, skierowanych do sektora małych i średnich firm oraz dialogiem społecznym. Redaktorka miesięcznika „Mała Firma”. Przed dołączeniem do FinTech Poland współpracowała z agencjami PR w Polsce i UE. Globtroterka, współautorka bloga podróżniczego „Za morzem Bóg wie co”, w którym opisała swoją podróż dokoła świata przez Europę, Azję, Australię i USA. Od studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim przeszła do edukacji zawodowej i została licencjonowanym cukiernikiem. Kierowała pracą kuchni w restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą.

  Gabriela Kocurek

  Specjalizacje

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

  Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


  Doświadczenie

  Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


  Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.