Założona w 2016 roku Fundacja FinTech Poland jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w cyfrowych finansach.

  Nasza misja

  Naszą misją jest przyspieszenie rozwoju sektora cyfrowych finansów i budowa centrum finansowego nowej generacji w Polsce.

  Zapewniamy forum dialogu dla uczestników rynku, regulatorów i decydentów w celu budowania korzystnego otoczenia regulacyjnego dla sektora cyfrowych finansów.

  Analizujemy nowe zjawiska w obszarze cyfrowych finansów, zidentyfikujemy wyzwania i nowe możliwości dla całego sektora finansowego i państwa.

  Budujemy dynamiczny ekosystem fintech otwarty dla wszystkich interesariuszy, poczynając od startupów i globalnych instytucji finansowych po inwestorów, firmy świadczące usługi profesjonalne i instytucje publiczne.

  Aktywnie promujemy sektor cyfrowych finansów, w tym polskie fintechy za granicą, aby wzmocnić znaczenie Polski jako centrum finansowego.

  Co robimy

  NETWORKING + WSPÓŁPRACA

  Zapewniamy możliwości nawiązywania kontaktów, pomagamy łączyć uczestników rynku z liderami branży i interesariuszami publicznymi w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

  RAPORTY + ANALIZY

  Publikujemy raporty i analizy trendów rynkowych, które mogą być szansą lub zagrożeniem dla poszczególnych segmentów rynku lub całego ekosystemu.

  ANALIZY REGULACJI

  Nasi eksperci dokonują analizy aktualnych i projektowanych regulacji, które mogą mieć wpływ na sektor cyfrowych finansów oraz działalność członków i partnerów ekosystemu FinTech Poland.

  DIALOG Z PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO

  Współpracujemy z kluczowymi podmiotami sektora publicznego, w tym regulatorami i nadzorcami, aby stworzyć platformę dialogu z uczestnikami rynku w celu poprawy warunków rozwoju sektora cyfrowych finansów w Polsce.

  TESTOWANIE + R&D

  Pomagamy tworzyć inicjatywy, które przyspieszają rozwój cyfrowych rozwiązań na rynku finansowym i ułatwiają testowanie technologii.

  EDUKACJA

  Organizujemy szkolenia, seminaria i warsztaty związane z szeroko rozumianymi finansami cyfrowymi. Edukujemy uczestników rynku, regulatorów i cały ekosystem.

  PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA

  Promujemy polskie cyfrowe finanse za granicą. Jesteśmy punktem kontaktowym dla zagranicznych inwestorów planujących działania i rozwój w Polsce

  Usługi i rozwiązania

  Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w oparciu o naszą wiedzę prawniczą, ekonomiczną, techniczną i komunikacyjną.

  WSPARCIE PRAWNE

  Nasze podejście wykorzystuje unikalne połączenie doświadczenia rynkowego i regulacyjnego w celu rozwiązywania problemów prawnych i biznesowych. Nasze mocne strony leżą w budowanych przez nas relacjach i spostrzeżeniach, które zdobyliśmy dzięki współpracy z przemysłem i organami regulacyjnymi nad nowymi inicjatywami.

  REGULACJE

  Pomagamy identyfikować sposoby na większą pewność regulacyjną i rozwiązywać problemy regulacyjne. Pomagamy również firmom zagranicznym, które chcą rozszerzyć swoją obecność w Polsce i UE, w zrozumieniu lokalnych ram prawnych, ustalaniu priorytetów i formułowaniu praktycznej strategii.

  PRODUKTY

  Pomagamy kształtować wizję produktu w kontekście możliwości regulacyjnych.

  SANDBOXES + INNOVATION TESTING

  Wspieramy rozwój piaskownic regulacyjnych i wirtualnych. Niezależnie od tego, czy jesteś bankiem, fintechem, bigtechem czy dostawcą technologii, możemy Ci w tym pomóc.

  KOMUNIKACJA

  Pomagamy zaprojektować i wdrożyć strategię komunikacji dotyczącą programu innowacji lub akceleracji.

  People

  Prezes FinTech Poland. Wcześniej wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rada ds. Płatności, członek Komitetu Systemów Płatniczych Europejskiej Federacji Bankowej, członek Payment Systems Market Expert Group przy Komisji Europejskiej i niezależny członek rad nadzorczych wiodących instytucji płatniczych w Polsce (First Data Polska SA, PayU SA), Dyrektor Founder Institute w Warszawie.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Leadership Academy of Poland. Paweł jest również adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych na WPIA UW. Uzyskał dyplom z wprowadzenia do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge

  Wiceprezes Fundacji FinTech Poland. Wcześniej Doradca Zarządu Związku Banków Polskich. Od wielu lat uczestniczy jako ekspert w pracach legislacyjnych dotyczących najważniejszych regulacji dotyczących sektora bankowego i rynku usług płatniczych. Był także koordynatorem prac Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich. Ekspert w zakresie prawa bankowego, usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej, identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, outsourcingu, cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom z wprowadzenia do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge.

  Zuzanna specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, usług płatniczych oraz instrumentów finansowych. Przed dołączeniem do Fundacji FinTech Poland Zuzanna pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym, w kancelariach prawnych obsługującym szeroko pojęty sektor finansowy. Obecnie współpracuje z Fundacją Fintech Poland (obsługa prawna podmiotów z sektora FinTech) oraz Fundacją Polska Bezgotówkowa. Współautorka publikacji i artykułów, m.in. „RODO i Prawo bankowe”, „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, „Praktyczny przewodnik po ochronie danych osobowych do RODO i ustawy oraz lista kontrolna zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dyrektywą MIFID II, Rozporządzenie MIFIR.” Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Gabriela Kocurek

  Specjalizacje

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

  Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


  Doświadczenie

  Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


  Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.