PKO Bank Polski partnerem strategicznym Ekosystemu FinTech Poland

02.02.2023
PKO BP


PKO Bank Polski dołączył do społeczności FinTech Poland i wspólnie z fundacją będzie podejmował ambitne inicjatywy na rzecz rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Pomoże w niej pogłębiona współpraca między fintechami oraz bankiem i pozostałymi członkami społeczności.

Celem ekosystemu Fintech Poland jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych. W inicjowaniu interakcji między uczestnikami rynku pomogą wspólnie organizowane seminaria i konferencje, meet’upy oraz praca w grupach roboczych. Ekosystem FinTech Poland uruchomiony został we wrześniu 2022 roku i obecnie liczy już ponad 30 członków.

– PKO Bank Polski jest liderem krajowego sektora bankowego i dojrzałą organizacją. W naszej codziennej działalności poświęcamy wiele uwagi rozwojowi innowacji technologicznych, które usprawniają nasze procesy wewnętrzne i pomagają nam kreować większą wartość dodaną dla naszych klientów. Skala działalności banku, otwartość na innowacje i zróżnicowanie technologiczne stosowanych rozwiązań to nasze atuty, które od lat zachęcają do współpracy z nami startupy i fintechy z całego świata. Chcemy jeszcze efektywniej wykorzystać nasze mocne strony w zakresie innowacyjności, wspierając przy tym w większym stopniu rozwój krajowego środowiska fintechowego. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do społeczności FinTech Poland. – powiedział Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Obecność w naszej społeczności największego polskiego banku a jednocześnie jednego z najbardziej innowacyjnych to bardzo ważny sygnał dla całego rynku potwierdzający właściwy kierunki rozwoju Fintech Poland a przede wszystkim potrzebę kooperacji i dialogu na poziomie całego sektora cyfrowych finansów.  Jestem przekonany, że aktywne włączenie się PKO Banku Polskiego w realizowane przez Ekosystem FinTech Poland inicjatywy istotnie zwiększy szansę ich powodzenia a przez to wzmocni cały polski sektor innowacji finansowych – mówi Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.