Porozumienie o współpracy pomiędzy UKNF, FinTech Poland i WPiA UW

04.04.2022


Prof. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Widawski – Prezes oraz Piotr Brewiński – Wiceprezes zarządu Fundacji na Rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska, a także dr Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zawarli Porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego. Po stronie UKNF w spotkaniu wzięli również udział dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Barszczewski – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej oraz Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech.

Dyrektor Generalny UKNF oraz przedstawiciele wymienionych instytucji, wykorzystując możliwość współpracy na polu edukacyjnym, postanowili połączyć siły, aby razem wystąpić z inicjatywą na rzecz propagowania wiedzy o rynku finansowym. Aktualna sytuacja międzynarodowa w szczególności wymaga zwrócenia uwagi na temat cyberbezpieczeństwa. Zagadnienie to ma związek i wpływ na wiele aspektów codziennego życia, zwłaszcza tych związanych z finansami, jednocześnie będąc także jedną z aren toczącej się walki na arenie międzynarodowej.

Podpisane porozumienie dotyczy zorganizowania cyklu konferencji naukowych popularyzujących wiedzę o rynku finansowym. Wspólne działania edukacyjne mają za zadanie podnieść wśród studentów poziom świadomości związanej z wyzwaniami nadzorczymi i regulacyjnymi dla rynku innowacji finansowych, w tym zagrożeń cyberprzestępczością. Współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UW, Fundacją FinTech Polska i UKNF zagwarantuje zaangażowanie w projekt wysokiej klasy ekspertów, co zapewni odpowiednią jakość merytoryczną wspólnych Konferencji.

Konferencje odbędą się w Warszawie, udostępnione zostaną także transmisje online na stronie internetowej wydarzenia.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.