Spotkanie z przedstawicielami instytucji finansowych

29.06.2023
  • 23 czerwca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW i przedstawiciele FinTech Poland rozmawiali w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami instytucji finansowych w Polsce na temat inicjatywy Future Finance Poland.
  • Projekt dotyczy budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji.
  • Włączenie kluczowych instytucji finansowych w Polsce w prace nad rozwojem centrum to kluczowy warunek sukcesu całego przedsięwzięcia.
  • Ministerstwo Finansów podpisało list intencyjny z Fundacją FinTech Polska w sprawie wsparcia realizacji projektu Future Finance Poland.

Future Finance Poland ma na celu wypracowanie mechanizmów koordynacji i współpracy wspierających rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa obejmuje także promocję polskiego centrum finansowego za granicą, jak również wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego. Wszystkie te działania mają znacząco poprawić pozycję Polski w globalnym zestawieniu centrów finansowych.

Cieszymy się, że możemy wspierać inicjatywy, których celem jest zwiększenia innowacyjności i internacjonalizacji polskiego sektora finansowego jako wyzwania o charakterze wieloletnim i wymagającym systemowego rozwiązania. Mamy świetny moment na takie działania. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne, stabilność gospodarczą,  duży rynek wewnętrzny oraz wykwalifikowane kadry pozostaje bardzo atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji. Jesteśmy jednym z liderów wzrostu, wśród Państw UE, a nasz stabilny wzrost gospodarczy oraz duży napływ BIZ w poprzednich latach znacznie zwiększyły wzajemne powiązania Polski z gospodarką światową. Chcemy dobrze spożytkować ten moment i ciągle działać na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego Polski i tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności naszej gospodarki – podkreśliła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Polska ma szanse na to, aby stać się centrum finansowym nowej generacji, stawiając na specjalizację w kilku konkretnych, wybranych obszarach, wykorzystując naturalne predyspozycje i posiadane kompetencje intelektualne. Dotyczy to takich sfer, jak cyberbezpieczeństwo czy zaawansowana analityka, gdzie w ostatnich latach poczyniliśmy ogromny postęp m.in. z racji posiadanych, wyspecjalizowanych kadr. Z racji naszego usytuowania geopolitycznego są to też obszary, w które w oczywisty sposób musimy inwestować, a ja w tym zakresie kieruję się zasadą: skoro musimy to robić na wysokim poziomie, to róbmy to najlepiej na świecie. Znamy przykłady państw, których położenie geograficzne i sytuacja geopolityczna – mimo, że były wyzwaniem – stały się też katalizatorem budowy kompetencji, jakie pozwoliły im stać się globalnymi centrami kompetencyjnymi. Dlatego uważam, że te obszary, które i tak musimy i będziemy wzmacniać, powinniśmy obrać jako kierunek budowy naszego potencjału jako globalnego centrum finansowego. Bardzo ważne jest przy tym stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju takiej inicjatywy. Moim zdaniem kluczowe jest optymalne wykorzystanie synergii, jakie wynikają ze współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, sektorem komercyjnym oraz światem nauki. Polska ma w tym zakresie unikalne doświadczenia i osiągnięcia, związane chociażby z zaangażowaniem sektora finansowego w digitalizację usług publicznych. Są to fundamenty, na których można i warto dalej budować – powiedział Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF.

Zaangażowanie sektora publicznego jak i uczestników rynku jest bardzo istotne dla sukcesu całego projektu. Kooperacja między administracją publiczną a biznesem zapewni fundament realizacji tego długoletniego projektu. Doceniamy otwartość Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dialog z uczestnikami rynku finansowego, w szczególności w obszarze regulacji oraz kreowania przyjaznych warunków rozwoju tego sektora gospodarki. Centrum finansowe nowej generacji to dla Polski wyjątkowa szansa na wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej i działanie, które zaprocentuje w przyszłości zarówno w wymiarze gospodarczym jak i  geopolitycznym – mówi Paweł Widawski, Prezes FinTech Poland.

Według inicjatorów projektu Future Finance Poland, budowa centrum finansowego nowej generacji to dla Polski ogromna szansa. Awans do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie w ciągu najbliższych 4-5 lat jest możliwy i oznacza konkretne korzyści. Warunkiem jest jednak wdrożenie przemyślanych działań.

Strategia rozwoju polskiego centrum finansowego, która została publicznie zaprezentowana podczas spotkania kluczowych interesariuszy tego projektu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w lutym tego roku, opiera się na trzech komponentach: organizacja centrum, specjalizacje oraz budowa rozpoznawalnej globalnie marki Polski jako centrum finansowego.

Polska już dzisiaj – mierząc skalą dostępnej puli talentów, rozwoju gospodarczego czy infrastruktury – ma potencjał do odgrywania roli wiodącego centrum finansowego w regionie. Dotychczas jednak brakowało precyzyjnej wizji oraz strategii.

Jak wielokrotnie powtarzali pomysłodawcy Future Finance Poland, Polska buduje swoje centrum finansowe od ponad 30 lat i ma wiele mocnych stron. Trzeba wskazać tu przede wszystkim nowoczesny sektor bankowy, dynamicznie rozwijający się fintech czy rozwiniętą infrastrukturę rynku finansowego. Dobrze wykształcone talenty już dzisiaj przyciągają do Polski coraz więcej międzynarodowych instytucji finansowych lokujących nad Wisłą swoje centra usług biznesowych czy huby technologiczne.

To już czas, żebyśmy awansowali do wyższej ligi i grali z najlepszymi – podsumowuje Paweł Widawski z FinTech Poland.

List intencyjny Ministerstwa Finansów i Fundacji FinTech Polska

Ministerstwo Finansów podpisało w maju br. list intencyjny z Fundacją FinTech Polska w sprawie wsparcia realizacji projektu Future Finance Poland. Współpraca w ramach tego porozumienia zakłada podejmowanie przez obie instytucje, w ramach swoich kompetencji, działań na rzecz podniesienia innowacyjności sektora finansowego, wykorzystania najnowszych technologii finansowych dla wsparcia rozwoju gospodarki, promocji, czy optymalizacji środowiska regulacyjnego wspierającego rozwój sektora finansowego, przyciągnięcia talentów lokalnych i międzynarodowych, wzrostu kompetencji uczestników rynku, zwiększenia dostępu do zrównoważonych form finansowania oraz wsparcia realizacji projektów międzynarodowych w Polsce.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.