Raporty

Jesteśmy think tankiem, dlatego działalność badawcza i analityczna jest naszą kluczową kompetencją. Od 2016 roku opublikowaliśmy szereg opracowań i raportów, dzięki którym udało się zidentyfikować bariery rozwoju sektora fintech oraz pogłębić wiedzę o nowych zjawiskach i technologiach finansowych.

RAPORT „DEFI – ZROZUMIEĆ ZDECENTRALIZOWANE FINANSE”

Zdecentralizowane finanse to nowy obszar rozwoju rynku finansowego składający się z usług opartych na smart kontraktach funkcjonujących bez pośredników w oparciu o technologię rozproszonych rejestrów – DLT. Sektor ten w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotował bardzo dynamiczny wzrost mierzony zarówno wartością zaangażowanego kapitału, jak również kompleksowością nowych rozwiązań.

Na pytanie czym są zdecentralizowane finanse i dlaczego mogą zmienić znany nam system finansowy starają się odpowiedzieć autorzy raportu „DeFi – zrozumieć zdecentralizowane finanse” przygotowanego przez FinTech Poland, Mastercard, Accenture i Centrum Regulacji Technologii i Usług Finansowych WPiA UW.

Pobierz raport
RAPORT „CHMURA OBLICZENIOWA I JEJ ROLA W BUDOWIE CENTRUM FINANSOWEGO NOWEJ GENERACJI W POLSCE – WYZWANIA STRATEGICZNE I REGULACYJNE”

Cel, jakim jest budowa w Polsce centrum finansowego nowej generacji, nakazuje optymalizację podejścia państwa, a w szczególności regulatorów i nadzorców do technologii newralgicznych, stanowiących układ nerwowy nowoczesnego sektora finansowego i nowoczesnej gospodarki. Taką technologia jest przetwarzanie w chmurze, dlatego też działania na rzecz popularyzacji tej technologii w krajowym sektorze finansowym ale również w administracji publicznej, w tym w organie nadzoru finansowego, powinny być elementem szerszej strategii budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce. W tym zakresie konieczne jest dalsze optymalizowanie podejścia organu nadzoru do wdrożeń chmurowych, respektujące wytyczne europejskich organów nadzoru finansowego i wspierane przez krajowe regulacje, w tym dotyczące outsourcingu usług bankowych.

Pobierz raport
RAPORT „CENTRUM FINANSOWE NOWEJ GENERACJI. SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI”

Ostatnie lata to okres bezprecedensowej dynamiki zmian w świecie finansowym. Postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, glokalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy przekształcają dotychczasowe centra finansowe i umożliwiają tworzenie nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. Dla ośrodków, które dotąd leżały na obrzeżach globalnej mapy finansowej, stwarza to szansę na szybki rozwój i przejęcie pałeczki lidera w swoim regionie, a nawet na świecie. Aby ją jednak wykorzystać, trzeba najpierw zrozumieć, czym są centra finansowe nowej generacji – jak funkcjonują i z czego wynikają ich przewagi. Następnie określić mocne i słabe strony regionu, gdzie takie centrum finansowe ma powstać. A na koniec skoordynować działania wielu podmiotów, aby tę szansę wykorzystać. Niniejszy raport stanowi przyczynek do oceny możliwości powstania centrum finansowego nowej generacji w Polsce.

Pobierz raport
RAPORT: HOW TO DO FINTECH IN POLAND?

To pierwszy przewodnik skierowany do inwestorów zagranicznych, przedstawiający Polskę jako rekomendowane miejsce do prowadzenia i rozwoju innowacyjnych usług finansowych. Publikacja krok po kroku przedstawia kapitał gospodarczy i ludzki kraju, dojrzałość i innowacyjność sektora finansowego, ramy regulacyjne określone przez ustawodawstwo krajowe i unijne, a także głównych uczestników rynku. Raport był tworzony we współpracy z Departamentem Innowacji Finansowych Fintech Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bird&Bird, Mastercard, PKO Bank Polski, Alior Bank, Accelpoint, Cashless, Impact, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych Wydział Prawa i Administracji UW.

Pobierz raport
RAPORT: SZTUCZNA INTELIGENCJA. DOBRE PRAKTYKI, ASPEKTY PRAWNE, ZASTOSOWANIE W SEKTORZE FINANSOWYM.

Sztuczna inteligencja (AI) może stanowić jeden z motorów napędzających polską gospodarkę. Aby tak się jednak stało, musimy być do tego odpowiednio przygotowani już teraz. Efektywne wdrożenie sztucznej inteligencji to wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla szeroko rozumianego państwa. Wyzwanie nie tylko o charakterze strategicznym, technicznym czy biznesowym, ale także etycznym oraz prawnym. Rozwiązania AI muszą być tworzone bowiem z odpowiednią rozwagą, odpowiedzialnie i z uwzględnieniem zasad etycznych zarówno na poziomie ram prawnych, jak i procesów w każdej organizacji wykorzystujących tę technologię. 

 

Dlatego też w naszym kolejnym raporcie przygotowany wspólnie przez Impact, FinTech Poland, Accenture, Bird&Bird oraz Centrum Regulacji Usługi i Technologii Finansowych WPiA UW szczególną uwagę poświęciliśmy etyce w AI. Dokonaliśmy także przeglądu narodowych strategii w zakresie AI tak, aby finalnie wdrażana przez Polskę strategia okazała się skuteczna. Wkroczenie w erę sztucznej inteligencji musi być bowiem aktem nie tylko świadomym dla wszystkich zaangażowanych stron, ale też systemowym, bo obudowanym odpowiednią strategią państwa. 

 

Istotną część raportu poświęciliśmy sektorowi finansowemu, jako temu, w którym tkwi olbrzymi potencjał wdrożenia sztucznej inteligencji. Polskie instytucje finansowe dzięki swojemu zaawansowaniu technologicznemu oraz potencjałowi wykorzystania olbrzymich ilości danych, którymi dysponują, mogą stanowić newralgiczną część polskiego sektora sztucznej inteligencji. Na instytucjach finansowych spoczywa jednocześnie szczególna odpowiedzialność z uwagi na zakres danych, którymi dysponują i które przetwarzają oraz ich rolę jako instytucji zaufania publicznego. Ostatni rozdział odnosi się w całości zagadnieniom prawnym. Stanowią one bowiem emanacje strategii państwa, które poprzez politykę regulacyjną może stymulować rozwój określonych technologii i rozwiązań oraz tworzyć rozwiązania instytucjonalne wspierające pozytywne procesy gospodarcze. Raportu ten ma stanowić nasz wspólny wkład w dyskusję na temat strategicznego znaczenia sztucznej inteligencji dla polskiej gospodarki, w tym sektora innowacji finansowej oraz roli państwa w tym obszarze.

Pobierz raport